Членови на Дисциплински совет на НКРМ:

 1. Дончева Весна – нотар од Скопје
 2. Рибарева Лидија – нотар од Штип
 3. Колевски Ацо – претседател на Совет за јавни обвинители
 4. Цацков Александар – судија на Основниот суд во Штип, одделение Пробиштип
 5. Сулејмани Илир - претседател на Основен граѓански суд Скопје

Заменици – членови на Дисциплински совет на НКРМ:

 1. Ѓорѓовски Јован - нотар од Берово
 2. Златковска Менче – нотар од Кочани
 3. Герасимовски Зоран – судија на Апелационен суд Гостивар
 4. Мемети Неџат – судија на Основен суд Куманово
 5. Милошески Владимир - јавен обвинител во ОЈО Скопје

 

ВТОРОСТЕПЕНА ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

 1. Лорија Ваневска – нотар од Куманово

 2. Звонимир Јованов – нотар од Велес

 3. Бошко Богдановски – судија на Апелационен суд Битола

 4. Сузана Здравева – судија на Апелационен суд Штип

 5. Рафис Идризи – судија на Апелационен суд Гостивар