ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ (“Службен весник на Република Македонија„ број 72/16, 142/16 и 233/18,) ЈАВНОСТА СЕ ИЗВЕСТУВА ЗА ОТСУСТВАТА НА НОТАРИТЕ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА КОМОРАТА

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАД СКОПЈЕ

 1. Нотар Матилда Бабиќ ќе работи од 08:30 до 16:30 ч.
 2. Нотар Дрита Лимани - од 01.04.2020 година работи од 08:30 до 15:00 ч.
 3. Нотар Жаклина Николиќ ќе работи од 08:30 - 16:30 ч. со време за прием на странки од 10:00 до 12:00 ч. и од 14:00 до 16:00 ч.
 4. Нотар Катерина Митревска ќе работи со редовно работно време односно со прием на странки од 09:00 до 16:00 ч.
 5. Нотар Билјана Пецовска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч.
 6. Нотар Нада Палиќ ќе работи од 09:00 до 15:00 ч.
 7. Нотар Mетодија Ристоски ќе работи од 08:30 до 16:30 со време за прием на странки од 09:30-11:30ч. и 13:00-15:00 ч.
 8. Нотар Вера Станоевска ќе работи од 09:30 до 15.00 ч. со прием на странки 10:00 до 12:00 и од 13:00 до 15:00 ч.
 9. Нотар Зафир Хаџи-Зафиров ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 09:00 до 16:00 ч.
 10. Нотар Дарко Стојкоски ќе работи од 08:30 до 16:00 ч., додека со странки ќе работи од 10:00 до 12:00 и од 14:00 до 16:00 ч.
 11. Нотар Ирфан Тахири ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 12. Нотар Емилија Манолева ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 13. Нотар Елена Пенџерковски ќе работи од 09:00 до 14:00 ч.
 14. Нотар Хакија Чоловиќ ќе работи од 09:00 до 15:00 ч.
 15. Нотар Весна Паунова ќе работи од 10:00 до 15:30 ч.
 16. Нотар Олга Димовска ќе работи со странки од 10:00 до 14:00 ч.
 17. Нотар Ана Јолакоска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 09:30 до 11:30 и од 12:00 до 14:00 ч.
 18. Нотар Лазар Козаровски ќе работи од 10:00 до 15:00 ч.
 19. Нотар Анита Адамческа ќе работи од 08:30 до 16:30 ч.
 20. Нотар Ана Петровска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч., со прием на странки од 09:30 до 11:30 и од 13:30 до 15:30 ч.
 21. Нотар Слободан Поповски ќе работи од 09:00 до 11:00 ч.
 22. Нотар Виолета Петровска Стефановска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч.
 23. Нотар Анета Петровска Алексова ќе работи од 08:30 до 16:30 ч., додека со странки ќе работи од 09:30 до 11:30 и од 13:00 до 15:00 ч.
 24. Нотар Весна Дончева ќе работи од 10:00 до 14:00 ч., со претходно закажан термин.
 25. Нотар Ирфан Јонузовски ќе работи од 09:30 до 14:30 со прием на странки од 11:00 до 12:00 ч.
 26. Нотар Анастасија Петреска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки во текот на целото работно време со претходно телефонски договорен термин.
 27. Нотар Наташа Пејкова ќе работи од 09:00 до 14:00 ч.
 28. Нотар Роза Николова ќе работи само со претходно закажани термини и итни случаеви. Од 05.10.2020 до 12.10.2020 нотарската канцеларија нема да работи.
 29. Нотар Кристина Костовска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч.
 30. Нотар Зорица Пулејкова ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 31. Нотар Мајљинда Ајдари ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 32. Нотар Невенка Зојчевска Вучидолова ќе работи од 08:30 до 16:30 ч.
 33. Нотар Снежана Бубевска ќе работи само со странки кои имаат закажано термин за прием.
 34. Нотар Хакија Чоловиќ ќе работи од 09:00 до 13:00 часот 
 35. Нотар Мери Весова ќе работи од 08:30 до 16:30 часот. Од 09.10.2020 до 28.10.2020 г. нотарската канцеларија нема да работи.
 36. Нотар Андријана Ѓорѓеска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч.
 37. Нотар Лидија Смиљаноска ќе работи само со итни, претходно закажани и неодложни предмети.
 38. Нотар Соња Гавровска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч.
 39. Нотар Симона Николиќ ќе работи од 10 до14 ч. 
 40. Нотар Владимир Голубовски ќе работи од 09:30 до 14:00 ч, прием на странки од 09:30 до 11:30 и од 12:30 до 14:00 ч.
 41. Нотар Љубица Стефкова Начевска ќе работи секој работен ден од 08:30 до 14:00 ч. 
 42. Нотар Стела Лазаревска ќе работи од 08:30 до 15:00 ч., а со странки ќе работи од 10:00 до 12:00 ч. и од 13:00 до 15:00 ч. 
 43. Нотар Симон Зафироски ќе работи од 10:00 до 15:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БЕРОВО

 1. Нотар Татјана Миовска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 09:00 до 11:00 и од 13:00 до 15:00 ч.
 2. Нотар Емилија Георгиеска Аџиска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 09:00 до 11:00 и од 13:00 до 15:00 ч. Нотарската канцеларија нема да работи од 08.10.2020 - 04.01.2021 г.
 3. Нотар Јован Ѓорѓовски ќе работи од 11:00 до 15:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА

 1. Нотар Николина Јакимоска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 10:00 до 12:00 и од 14:00 до 16.00 ч.
 2. Нотар Горан Димановски ќе работи од 08:30 до 14:00 додека со странки ќе работи од 09:00 до 11:00 и од 12:00 до 13:00 ч.
 3. Нотар Александра Петровска Ангеловска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 10:00 до 12:00 и од 14:00 до 16:00 ч. 
 4. Нотар Виолета Ангеловска ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 5. Нотар Сашка Јанчевска Дамјановска од 9:00 до 15:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ВЕЛЕС

 1. Нотар Гоце Ѓуракоски ќе работи од 08:30 до 12:30 ч.
 2. Нотар Тања Аспорова ќе работи од 09:00 до 15:30 ч.
 3. Нотар Анида Цецева ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 4. Нотар Магдалена Ордева ќе работи од 09:00 до 15:00 часот со прием на странки од 10:00 до 14:00 часот.
 5. Нотар Елена Мартинова ќе работи од 09:00 до 14:30 ч.
 6. Нотар Звонимир Јованов ќе работи од 09.00 до 13.00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

 1. Нотар Антонио Јанчев ќе работи од 08:30 до 16:30 ч.
 2. Нотар Нада Прочкова ќе работи со прием на странки од 10:00 до 15:00 ч.
 3. Нотар Маргарита Вангелова ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 4. Нотар Цеца Малева-Стоев ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 5. Нотар Соња Стојчева ќе работи од 10:00 до 14:00 ч. Од 20.10.2020 до 23.10.2020 г. нотарската канцеларија нема да работи.
 6. Нотар Ѓорѓи Николов ќе работи од 10:00 до 14:00 ч. Од 20.10.2020 до 31.10.2020 г. нотарската канцеларија нема да работи.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР

  Сите нотари на ова подрачје ќе работат од 09.00 до 15:00 ч.

        

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ДЕБАР

 1. Нотар Агрон Чутра ќе работи од 09:00 до 11:00 и од 12:00 до 14:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ДЕЛЧЕВО

 1. Нотар Богданка Димитровска ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 2. Нотар Боро Атанасовски ќе работи од 09:00 до 15:30 ч., со прием на странки од 09:00 до 11:00 и 13:00 и 15:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КАВАДАРЦИ

 1. Нотар Митко Милков ќе работи од 08:30 до 15:00 ч.
 2. Нотар Пане Нацев ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КИЧЕВО

 1. Нотар Букурије Алими ќе работи со странки од 10:00-14:00 ч.
 2. Нотар Ахмет Халими ќе работи од 08:00 до 16:30 ч. 

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КОЧАНИ

 1. Нотар Светлана Китановска ќе работи од 09:30 до 15:00 ч.
 2. Нотар Владимир Иванов ќе работи од 08:30 до 16:30 со прием на странки од 09:00 до 11:00 ч. и од 13:00 до 15:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КУМАНОВО

 1. Нотар Еџевит Аљији ќе работи од 09:00 до 15:00 со прием на странки од 10:00-12:00ч. и од 13:00-15:00 ч. 
 2. Нотар Мартин Божиновски ќе работи од 09:00 до 15:00 ч.
 3. Нотар Артан Раховица ќе работи со страни од 11:00 до 13:00 ч.
 4. Нотар Сузан Лимани ќе работи од 09:00 до 15.00 ч.
 5. Нотар Марјан Коцевски ќе работи од 09:00 до 15:00 со прием странки од 09:30 до 11:30 и до 13:00 до 15:00 со пауза од 11:30 до 12:00 ч.
 6. Нотар Арбана Дестани Адеми ќе работи од 09:00 до 15:00 ч.
 7. Нотар Анита Цветановска ќе работи од 09:00 до 15:00 ч.
 8. Нотар Јорданка Митевска ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.

 

 ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО НЕГОТИНО

 1. Нотар Ванчо Тренев ќе работи од 10:00 до 15:00 ч.
 2. Нотар Зарија Апостолова ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ОХРИД

 1. Нотар Васил Кузманоски ќе работи од 10:30 -14.30 ч. со претходно закажување на термин за странките
 2. Нотар Едмонд Шазимани ќе работи од 09:00 до 15:00 ч.
 3. Нотар Мирче Ристески ќе работи од 10:00 - 14:00 ч.
 4. Нотар Гордана Дескоска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ПРИЛЕП

 1. Нотар Трајко Маркоски ќе работи од со прием на странки од 10:00 до 12:00 и 12:00 до 14:00 ч.
 2. Нотар Наташа Велеска ќе работи од 08:30 до 16:30, со прием на странки од 09:00 до 11:00 и од 13:00 до 15:00 ч.
 3. Нотар Боге Дамески ќе работи од 9,30 до 15.30, со прием на странки од 9:30 до 11:30 и од 13:30 до 15:30 ч
 4. Нотар Татјана Адамоска - Конеска - нотарската канцеларија ќе работи во случај на итни и закажани предмети, со претходен телефонски повик. 
 5. Нотар Елизабета Стојаноска ќе работи со странки од 10:00 до 12:00 и од 13:00 до 15:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО РАДОВИШ

 1. Нотар Љупчо Јорданов ќе работи од 10:00 до 15:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО РЕСЕН

 1. Нотар Николче Павловски ќе работи од 09:00 до 15:00 ч.
 2. Нотар Мексуд Максуд ќе работи 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 09:30 до 11:30 и од 12:30 до 14:30 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

 1. Нотар Јадранка Коцевска ќе работи од 09:30 до 11:30 ч. и од 13:30 до 15:30ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУГА

 1. Нотар Беса Кадриу ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 2. Нотар Афрдита Билали ќе работи со прием на странки од 10:00-12:00ч. и од 13:00 до 15:00 часот и тоа само за оние постапки кои се итни.
 3. Нотар Неѓми Алиу ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 4. Нотар Сашо Ѓурчиноски ќе работи од 08:00 до 16:30 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУМИЦА

 1. Нотар Стевица Јанева ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 09:30 до 11:00 и од 13:30 до 15:30 ч.
 2. Нотар Данче Шеримова ќе работи од 08:30 до 16:30 ч.
 3. Нотар Соња Божинкочева ќе работи од 08:30 до 16:30 ч.
 4. Нотар Јован Пешовски ќе работи од 08:30 до 15:00 ч. со прием на странки од 12:30 до 13:30 ч.
 5. Нотар Јанко Милушев ќе работи од 08:30 до 16:30 ч.
 6. Нотар Верица Панова Стевкова ќе работи од 08:30 до 16:30 ч.
 7. Нотар Валентина Велкова ќе работи од 08:30 до 16:30 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ТЕТОВО

 1. Нотар Љиљана Трповска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч.
 2. Нотар Лирим Абдили ќе работи со работно време од 09:00 - 14:30ч.
 3. Нотар Ариф Незири ќе работи со работно време од 08:30 - 13:00ч. 
 4. Нотар Нита Џафери-Исени ќе работи со работно време од 08:30 - 16:30ч.
 5. Нотар Тодор Бошковски ќе работи со работно време од 09:00 - 15:00ч.
 6. Нотар Фатиме Дурмиши ќе работи со работно време од 09:30 - 15:00ч.
 7. Нотар Јасмина Карталова Баснаркова ќе раобти од 8:30 до 14:00 ч.
 8. Нотар Снежана Ѓорѓеска Видоеска ќе работи секој работен ден од 09:00 до 15.00 ч.
 9. Нотар Васка Блажевска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч.
 10. Нотар Весна Масловариќ Костовска ќе работи со странки од 10:00 до 14:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП

 1. Нотар Марија Барзова ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 10:00 до 12:00 и од 13:00 до 15:00 ч.
 2. Нотар Лидија Симонова Трајчева ќе работи од 08:30 до 13:30 ч.
 3. Нотар Весна Веселиновска ќе работи од 08:30 до 14:00 ч.
 4. Нотар Ленче Каранфиловска ќе работи од 08:30 до 16:00, со прием на странки од 09:00 до 11:00 и од 13:00 до 15:00 ч.
 5. Нотар Елена Ристовска ќе работи од 08:30 до 16:00, со прием на странки од 09:00 до 11:00 и од 13:00 до 15:00 ч.
 6. Нотар Александар Гуњовски ќе работи од 09.00 до 16.00 часот, со прием на странки од 10.00 до 13.30 часот или со претходно закажан термин
 7. Нотар Лидија Рибарева ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 09:00 до 11:00 ч. и од 14:00 до 16:00 или по повик на странка надвор од работното време.
 8. Нотар Лидија Илиевска ќе работи од 09:00 до 15:00 ч. со прием на странки од 10:00 до 12:00 ч.
Посетете не

Бул.8-ми Септември бр.2 кат 1, 
1000, Скопје
Република Северна Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816 

       + 389 (0)2 3239 150

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРСМ

Понеделник - Петок
8.30ч - 16.30Ч