Нотарски стручен соработник

Нотарските стручни соработници се дипломирани правници кои положиле испит за нотарски стручни соработници, вработени се во канцеларијата на нотарот и се запишани во Именикот на нотарски стручни соработници што го води Комората врз основа на доставена пријава и докази за исполнување на условите од страна на нотарот. Нотарскиот стручен соработник може да ги врши сите работи кои според законот е овластен да ги врши нотарот, но под контрола на нотарот, и тој не смее да потпишува.

Нотарски приправник

Нотарски приправник е дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование на правни студии или дипломиран правник со стекнати 300 кредити на правни студии според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС), кој е вработен или извршува волонтерски работи во нотарската канцеларија и е запишан во Именикот на нотарските приправници кој го води Комората врз основа на доставена пријава и докази за исполнување на условите од страна на нотарот. Нотарскиот приправник на работа кај нотарот, стручно се оспособува за полагање на нотарски испит или друг стручен испит. Нотарот е должен да го следи и помага стручното оспособување на приправникот и да го контролира неговото присуство и за истото писмено да ја известува Комората секој квартален период. Времето поминато како нотарски приправник се изедначува во поглед на правото на полагање на правосуден и нотарски испит, испит за извршители или друг стручен испит.

Посетете не

Бул.8-ми Септември бр.2 кат 1,
1000, Скопје, Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816 

+ 389 (0)2 3214 448

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРМ

Понеделник - Петок
8.30ч - 16.30Ч