ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР НА НОТАРСКА КОМОРА НА РМ (1998-1999)
1.ЗОРИЦА ПУЛЕЈКОВА -Претседател на Управен одбор
2.МЕРИ ВЕСОВА
3.ВИОЛЕТА АНГЕЛОВСКА
4.НАЏИ ЗЕЌИРИ
5.ЧЕДО ИВАНОВ
6.ЗЛАТКО НИКОЛОВСКИ
7.СЛОБОДАН ПОПОВСКИ
8.ЕЛИЗАБЕТА СТАНОЕВИЌ -ЃОКИЌ
9.ЈАНКО МИЛУШЕВ

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР НА НОТАРСКА КОМОРА НА РМ (1999-2000)
1.НИКОЛА КАЈЧЕВСКИ -Претседател на Управен одбор
2.ВИОЛЕТА АНГЕЛОВСКА
3.ВЕСЕЛИНКА ДЕРЕБАНОВА КРСТЕВСКА
4.СВЕТЛАНА ПЕТРОВСКА
5.СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВИЌ
6.НАДА ПАЛИЌ
7.ЗЛАТКО НИКОЛОВСКИ
8.МИХАИЛ ЌОСЕВ
9.ЧЕДО ИВАНОВ
10.ЈАНКО МИЛУШЕВ
11.НАЏИ ЗЕЌИРИ
12.САШО ЃУРЧИНОСКИ
13.ВАСИЛ КУЗМАНОСКИ
14.МИЈАЛЧО ЦОНЕВСКИ
15.ДРАГАН ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР НА НОТАРСКА КОМОРА НА РМ (2002-2005)
1.НИКОЛА КАЈЧЕВСКИ -Претседател на Управен одбор
2.ЗЛАТКО НИКОЛОВСКИ
3.ЗОРИЦА ПУЛЕЈКОВА
4.МЕРСИМ ПОЛОЖАНИ
5.САШО ЃУРЧИНОСКИ
6.ЧЕДО ИВАНОВ
7.ЈАНКО МИЛУШЕВ
8.МЕНЧЕ ЗЛАТКОВСКА
9.НАДА ПРОЧКОВА
10.ГОРДАНА ДЕСКОСКА
11.ВИОЛЕТА АНГЕЛОВСКА
12.ВЕСЕЛИНКА ДЕРЕБАНОВА КРСТЕВСКА
13.ЗУЛФИЌАР СЕЈФУЛАИ
14.ИВО СЕРАФИМОСКИ
15.НАДА ПАЛИЌ


ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР НА НОТАРСКА КОМОРА НА РМ (2005-2008)
1.ЗЛАТКО НИКОЛОВСКИ -Претседател на Управен одбор
2.ВИРЃИНИЈА БАУТА
3.СОЊА БОЖИНКОЧЕВА
4.ГОРДАНА ДЕСКОСКА
5.НАЏИ ЗЕЌИРИ
6.МАРЈАН КОЦЕВСКИ
7.ПЕТАР МИТКОВ
8.ЛЕНКА ПАНЧЕВСКА
9.ЗУЛФИЌАР СЕЈФУЛАИ

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР НА НОТАРСКА КОМОРА НА РМ (2008-2011)
1.ЗЛАТКО НИКОЛОВСКИ -Претседател на Управен одбор
2.СОЊА БОЖИНКОЧЕВА
3.НАЏИ ЗЕЌИРИ
4.НАДА ПАЛИЌ
5.МАРЈАН КОЦЕВСКИ
6.НАДА ПРОЧКОВА
7.САШО ЃУРЧИНОСКИ
8.ПЕТАР МИТКОВ
9.БИЛЈАНА ДАМЈАНОВСКА ЈАНЧЕВСКА

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР НА НОТАРСКА КОМОРА НА РМ (2011-2014)
1.ЗОРИЦА ПУЛЕЈКОВА -Претседател на Управен одбор
2.ЗУЛФИЌАР СЕЈФУЛАИ
3.ВАСИЛ КУЗМАНОСКИ
4.ВИРЃИНИЈА БАУТА
5.ВЕСНА ДОНЧЕВА
6.ЗЛАТКО НИКОЛОВСКИ
7.ЧЕДО ИВАНОВ
8.ДРАГАН ГЕОРГИЕВ
9.СЛАВЈАНКА АНДРЕЕВА

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР НА НОТАРСКА КОМОРА НА РМ (2014-30.10.2016)
1.ЗОРИЦА ПУЛЕЈКОВА -Претседател на Управен одбор
2.СЕВИМ ДЕСТАНИ (2014-5.1.2017)
3.ВЕСНА ДОНЧЕВА
4.САШО ЃУРЧИНОСКИ
5.МАРЈАН КОЦЕВСКИ
6.ВАСИЛ КУЗМАНОСКИ
7.ЕЛЕНА ПЕНЏЕРКОВСКИ
8.ЛИДИЈА РИБАРЕВА
9.ЗУЛФИЌАР СЕЈФУЛАИ