Членови на Дисциплински совет на НКРМ: (со мандат до 23.07.2022 г.)

 1. Дончева Весна– нотар од Скопје 
 2. Рибарева Лидија – нотар од Штип
 3. Колевски Ацо – Јавен обвинител на Советот за јавни обвинители на РСМ
 4. Сулејмани Илир – Претседател на Основнен граѓански суд Скопје
 5. Цацков Александар – судија во Основен суд Штип, одделение Пробиштип

 

Членови на Дисциплински совет на НКРМ: (новоименувани)

 1. Трифуновски Филип – нотар од Гостивар
 2. Шеху Муамет– нотар од Скопје
 3. Димовска Антоанета – судија во Основен граѓански суд Скопје
 4. Јакупи Субхи – судија на Вишиот управен суд
 5. Штерјев Коле – јавен обвинител во ВЈО Скопје и член на Совет за јавни обвинители на РСМ

 

Заменици – членови на Дисциплински совет на НКРМ: (со мандат до 23.07.2022 г.)

 1. Ѓорѓовски Јован – нотар од Берово
 2. Златковска Менче – нотар од Кочани
 3. Герасимовски Зоран – судија на Апелациониот суд Гостивар
 4. Милошески Владимир  –  Јавен обвинител во ОЈО Скопје
 5. Мемети Неџат – судија на Основниот суд Куманово

 

Заменици – членови на Дисциплински совет на НКРМ: (новоименувани)

 1. Јакимоска Николина – нотар од Битола
 2. Јанева Стевица – нотар од Струмица
 3. Колиќ Љубица – судија на Основен граѓански суд Скопје
 4. Рајевска Фиданка – јавен обвинител во ВЈО Скопје
 5. Шабани Ѓилсиме – судија на Основен суд Куманово

 

ВТОРОСТЕПЕНА ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

 1. Ваневска Лорија – нотар од Куманово
 2. Јованов Звонимир – нотар од Велес
 3. Алија Елези Мелек – судија на Апелационен суд Скопје
 4. Богдановски Бошко – судија на Апелационен суд Битола
 5. Идризи Рафис – судија на Апелационен суд Гостивар