Помошник - нотарот е лице кое ги исполнува условите за именување на нотар, вработено во канцеларијата на нотарот и истиот се запишува во Именикот на помошници – нотари што го води Комората. Сите работи кои ги врши помошник - нотарот имаат иста правна сила како непосредно да ги извршил самиот нотар, за што покрај печатот на нотарот става свој печат со содржина „помошник-нотар” и свој потпис. Нотарот може во секое време на својот помошник-нотар да му ги одземе или ограничи дадените овластувања. Правниот однос помеѓу нотарот и помошник-нотарот се уредува со меѓусебен договор кој се склучува со денот на именувањето на помошникот- нотар.

Список на помошници нотари