собрание 3

На 31 Март 2018 година во хотел Александар Палас, Скопје се одржа 20 - тото Редовно Годишно Сoбрание на Нотарската комора на РМ и Изборно собрание за избор на членови и заменик членови на Дисциплинскиот совет и Комисијата за надзор над примената на одредбите на Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам.

 

   собрание 2 собрание 1

На Редовното Собрание беа усвоени извештаите од работењето на органите на Нотарската комора на РМ во претходната година, додека од страна на претседателот г-дин Васил Кузманоски беа изнесени резултатите од успешното функционирање на нотаријатот во Република Македонија.

  собрание 4 собрание 5