СОГЛАСНО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БРОЈ 72/16 И 142/16) ЈАВНОСТА СЕ ИЗВЕСТУВА ЗА ОТСУСТВАТА НА НОТАРИТЕ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА КОМОРАТA

 

 ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА

  1. Нотар Елеонора Папазова ќе биде отсутна од 10 заклучно со 19 септември 2018 година

 ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КУМАНОВО

       1. Нотар Сузан Лимани ќе биде отсутна од 14 заклучно со 20 септември 2018 година

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАД СКОПЈЕ

  1. Нотар Ана Петровска ќе биде отсутна 17 - 24 септември 2018 година

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИOТ СУД ВО СТРУГА

  1. Нотар Анита Кипаризовска-Крстеска ќе биде отсутна 17 - 21 септември 2018 година

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП

       1. Нотар Искра Кировска ќе биде отсутна од 17 - 21 септември 2018 година

 ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ТЕТОВО

  1. Нотар Зоран Чукеловски ќе биде отсутен од 20.9.2018 до 1.10.2018 година. 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ДЕЛЧЕВО

  1. Нотар Богданка Димитровска ќе биде отсутна до 24.9.2018 година