СОГЛАСНО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ (“Службен весник на Република Македонија„ број 72/16, 142/16 и 233/18) ЈАВНОСТА СЕ ИЗВЕСТУВА ЗА ОТСУСТВАТА НА НОТАРИТЕ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА КОМОРАТA

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КАВАДАРЦИ

 1. Нотар Митко Милков ќе биде отсутен на 30.4.2019г.
 2. Нотар Пане Нацев ќе биде отсутен на 30.4.2019г.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР

 1. Нотар Прпарим Реџепи ќе биде отсутен на 30.4.2019г.
 2. Нотар Драгица Златевска ќе биде отсутна на 25.4.2019г.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАД СКОПЈЕ

 1. Нотар Ана Јолакоска ќе биде отсутна на 30.4.2019г.
 2. Нотар Матилда Бабиќ ќе биде отсутна на 30.4.2019г.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

 1. Нотар Нада Прочкова ќе биде отсутна на 30.4.2019г.
 2. Нотар Антонио Јанчев ќе биде отсутен на 30.4.2019г.
 3. Нотар Ѓорѓи Николов ќе биде отсутен на 25.4.2019г.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП

 1. Нотар Лидија Симонова Трајчева ќе биде отсутна на 30.4.2019г.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ОХРИД

 1. Нотар Момана Иваноска ќе биде отсутна на 30.4.2019г.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА

 1. Нотар Елеонора Папазова ќе биде отсутна од 26.4 заклучно со 6.5.2019г.